Om oss

Naturfareforum er et samarbeid for effektiv og samordnet arbeid med forebygging av skader knyttet til naturfare i Norge. Med naturfare siktes her til hendelser og utviklingstrekk av geologisk eller hydrometeorologisk art. Alle sider ved risikohåndtering inngår. Styringsgruppen består av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE), Statens Vegvesen (SVV),  Bane NOR, Landbruksdirektoratet (LDir), Kommunesektorens organisasjon (KS), Miljødirektoratet (MDir), Meteorologiske Institutt (MET) og en representant fra Fylkesberedskapssjefene (FM).

Hensikt, mål og forventet resultat

Forumet skal ivareta både oppfølgingen av Sendai-erklæringen på naturfareområdet og den nasjonale strategien for flom og skred. Forumet opprettes med tanke på å gjennomføre konkrete utviklingsprosjekter i samarbeid. Forumet skal identifisere mangler eller forbedringspotensial knyttet til samfunnets håndtering av naturfare og foreslå tiltak for å møte dette. Særlig relevant vil være utfordringer som går på tvers av sektorer og ikke kan løses uten samarbeid. Prosjektene kan ha ulik karakter, fra rene utredningsoppgaver til gjennomføring av fysiske tiltak i en uttestingsfase. Normalt vil ikke faste samarbeidsstrukturer om løsning av løpende oppgaver inngå. Samarbeidet er prosjektbasert og endrer ikke på ansvarsfordelingen mellom virksomhetene. Implementering av resultater fra samarbeidsprosjektene følger ordinære beslutningsrutiner.