Om oss

Naturfareforum er etablert for å styrke samarbeidet mellom nasjonale, regionale og lokale aktører for å redusere vår sårbarhet for uønskede naturhendelser. Naturfareforum skal identifisere mangler eller forbedringspotensial i samfunnets forebygging og håndtering av naturfarer og foreslå tiltak for å møte dette. Naturfareforum tar initiativ til og gjennomfører prosjekter på områder hvor det er særlig sektorovergripende utfordringer. Naturfareforum er nasjonal plattform for det globale rammeverket for katastrofeforebygging (Sendai rammeverket), som Norge har forpliktet seg til å følge opp.

Naturfareforum er organisert som et nettverk med en styringsgruppe som består av representanter fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE), Statens Vegvesen (SVV),  Bane NOR, Landbruksdirektoratet (LDir), Kommunesektorens organisasjon (KS), Miljødirektoratet (MDir), Meteorologiske Institutt (MET), Kartverket og  Fylkesberedskapssjefene (FM).
Norges geologiske undersøkelse (NGU)

Naturfarerforum jobber med naturhendelser, som er hendelser som utløses i naturen og som innebærer fare for menneskers liv og helse eller vesentlige materielle verdier. Naturhendelser kan også utløses av mennesker, noe vi for eksempel ser ved skogbranner. I Norge er vi særlig utsatt for storm, stormflo, flom og skred. Som følge av klimaendringene forventes kraftigere og hyppigere styrtregnepisoder, større og hyppigere regnflommer og havnivåstigning i framtida i Norge.

Heldigvis er det få naturhendelser i Norge som tar menneskeliv. Ulike typer skred er den naturfaren som fører til flest personskader og dødsfall. Hvert år medfører imidlertid naturhendelser skader for store summer, der hjem, arbeidsplasser og infrastruktur ødelegges. Naturhendelser kan også føre til potensielt farlige følgehendelser som for eksempel svikt i elektrisitet, ekom og framkommelighet på vei og bane.

Kontakt sekretariatet i Naturfareforum:
Hallvard Jostein Berg, Epost: hbe@nve.no
Bjørn Kristoffer Dolva, Epost: bjorn-kristoffer.dolva@vegvesen.no
Erling Kvernevik, Epost: erling.kvernevik@dsb.no
Ragnhild Lunde Kringen, Epost: ragnhild.kringen@dsb.no

Aktuelle lenker:
Meld. St. 10 (2016-2017) Risiko i et trygt samfunn. Samfunnssikkerhet
Meld. St. 15 (2011-2012) Hvordan leve med farene – flom og skred
Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030