Rapporter

Naturfareforum –
Helhetlig risikostyring i små nedbørfelt.

Rapporten presenterer resultater fra hydrologiske og hydrauliske analyser
i et lite nedbørfelt i Lillehammer kommune – Skurva. Det er presentert
forslag knyttet til overvåking, beredskap og en arbeidsmåte som kan følge
alle stadier fra planlegging til drift. Feltet er valgt ut som pilot i et
delprosjekt i Naturfareforum som skal synliggjøre utfordringer og
muligheter knyttet til håndtering av flomrisiko i små nedbørfelt.

Rapport Nr.20/2021 tilgjengelig i denne linken

Skjermbilde

Krysning mellom Skurva og Nordsetervegen. Foto: Asplan Viak

 

Naturfareforum – resultater, evaluering og veien videre.

Naturfareforum ble etablert i 2016 og er et samarbeidsforum bestående av store
statsetater som arbeider med naturfare samt KS og representant for
Statsforvalterne. Etter fem år, ønsker vi å utforme en tydelig strategi og
handlingsplan for de neste årene. Som grunnlaget for dette arbeidet, har vi gjort en
enkel evaluering som legges fram i denne rapporten, sammen med en kort
oppsummering av resultater fra samarbeidet.

Klikk for å få tilgang til rapport2021_27.pdf

Naturfareforum – resultater, evaluering og veien videre

Naturfareforum – Test av metode for
risiko- og sårbarhetsanalyse i områdeplan

Prosjektet har testet DSBs metode for risiko- og sårbarhetsanalyser i arealplanlegging. Dette er gjort gjennom et eksempel med en tenkt overvannshendelse i Kolbotn sentrum. Metodiske utfordringer ble avdekket og DSB vil jobbe videre med å styrke arbeidet med samfunnssikkerhet i arealplanlegging i to spor. Det ene sporet er utvikling av en digital tjeneste for utfylling av ROS-analyser (DigiROS). Det andre sporet er å revidere dagens veileder

DSB rapport

Rapport Nr.12/2021 tilgjengelig i denne linken

Naturfareforum – årsrapport 2020

I denne rapporten er aktivitetene i Naturfareforum i 2020 oppsummert.

Årsrapport 2021

Rapport Nr.18/2021 tilgjengelig i denne linken

Naturfareforum – Insentiver til og finansiering
av forebygging mot naturfare.

Rapporten presenterer forslag om et fond for finansiering av forebyggende
tiltak mot naturskade/fysisk klimarisiko på eksisterende bebyggelse og
infrastruktur, etter modell av det franske Barnierfondet.Rapport nr9_2021

Rapport Nr.9/2021 tilgjengelig i denne linken

Finansiering av forebygging mot naturskade for eksisterende bebyggelse og infrastruktur

 

 

Skog som vern mot naturfarer – Kunnskapssammenstilling og tilpasning til Natur i Norge (NiN)

Denne rapporten er resultatet av et prosjektsamarbeid innenfor Naturfareforum. Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av representanter for Landbruksdirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat og Artsdatabanken.

Skog

Rapport Nr. 20/2020 tilgjengelig i denne linken

 

I denne rapporten er aktivitetene og ressursbruken i Naturfareforum 2019 oppsummert Årsrapport 2019

Rapport Nr. 19/2020 tilgjengelig i denne linken

Toppledermøte i Naturfareforum 2019

Rapporten oppsummerer toppledermøtet i Naturfareforum i 2019 som tok for seg
tre tema: finansiering av forebygging, deling og tilgjengeliggjøring av data – juridisk grunnlag, og gode nasjonale løsninger knyttet til varsling av naturfare.

Tsamling rapport

Rapport Nr. 14/2020 tilgjengelig i denne linken

Probabilitet og stabilitet

Naturfareforum har gjennomført et seminar for å belyse muligheter og begrensninger knyttet til bruk av probabilistisk teori og metoder i geotekniske stabilitetsvurderinger/-beregninger. NGI har gjennomført arbeidet med grunnlagsdokumentasjonen, og inviterte deltakere har levert bidrag på bakgrunn av dette. Rapporten omfatter grunnlagsdokumentasjon, presentasjoner og refleksjoner i etterkant av seminaret.

NFF rapport

Rapport Nr. 9/2020 tilgjengelig i denne linken

Naturfareforum  Teknologidagene 2019

Naturfareforum på Teknologidagene 2019, tema for vår fagsesjon var «Deling av data – forutsetninger, forventninger og muligheter»
Data er en ressurs som kan utnyttes bedre også ved håndtering av naturfare. All offentlig oppgaveløsning og tjenesteutvikling innebærer bruk av data. Måten vi utnytter informasjon på er i stor endring, og åpner for helt nye måter å løse oppgaver på. Økt deling av data er også en forutsetning for mer sammenhengende og skreddersydde tjenester til brukerne. Innbyggere, næringsliv og frivillige organisasjoner skal møte én digital offentlig sektor. Rapporten dokumenterer presentasjoner, og stikkord fra den avsluttende paneldebattenTeknologidagene

Rapporten 49/2019 tilgjengelig i denne linken

Fareindikatorer ved skogsveibygging

En arbeidsgruppe i Naurfareforum har lagd forslag til nye rutiner og
verktøy i saksbehandlingen av landbruksveier. Dette skal være til hjelp for grunneiere
som søker om å få bygge veiene, kommunene som saksbehandler og setter vilkår, samt de som planlegger veiene.

Fareindikatorer ved skogsveibygging
Rapporten Nr. 9/2019 Fareindikatorer ved skogsveibygging tilgjengelig i denne linken

 

 

Årsrapporten gir en oversikt over Naturfareforum som samarbeidsarena og oppsummerer aktivitetene i 2018.

Rapport 26

Årsrapporten 2018 er tilgjengelig i denne linken

Skog som vern mot skred – juridiskbetenkning.

En arbeidsgruppe i Naturfareforum har sett på hvilke muligheter og begrensninger som ligger i dagens regelverk knyttet til skog som vern mot skred og
andre naturfarer. Arbeidsgruppa har vurdert relevante bestemmelser i plan- og bygningsloven, skogbruksloven og naturskadeloven.
Gruppa har flere forslag til videre arbeid.

Rapport Skog som vern mot skred_juridisk betenkning

Rapport 100/2018 Skog som vern mot skred – juridiskbetenkning er tilgjengelig i denne linken

 

Årsrapporten gir en oversikt over Naturfareforum som samarbeidsarena og oppsummerer aktivitetene i 2017

Årsrapport 2017

Årsapport 2017 tilgjengelig i denne linken