Rapporter

Skog som vern mot naturfarer – Kunnskapssammenstilling og tilpasning til Natur i Norge (NiN)

Denne rapporten er resultatet av et prosjektsamarbeid innenfor Naturfareforum. Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av representanter for Landbruksdirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat og Artsdatabanken.

Skog

Rapport Nr. 20/2020 tilgjengelig i denne linken

 

 

I denne rapporten er aktivitetene og ressursbruken i Naturfareforum 2019 oppsummert Årsrapport 2019

Rapport Nr. 19/2020 tilgjengelig i denne linken

 

Toppledermøte i Naturfareforum 2019

Rapporten oppsummerer toppledermøtet i Naturfareforum i 2019 som tok for seg
tre tema: finansiering av forebygging, deling og tilgjengeliggjøring av data – juridisk grunnlag, og gode nasjonale løsninger knyttet til varsling av naturfare.

Tsamling rapport

Rapport Nr. 14/2020 tilgjengelig i denne linken

 

 

Probabilitet og stabilitet

Naturfareforum har gjennomført et seminar for å belyse muligheter og begrensninger knyttet til bruk av probabilistisk teori og metoder i geotekniske stabilitetsvurderinger/-beregninger. NGI har gjennomført arbeidet med grunnlagsdokumentasjonen, og inviterte deltakere har levert bidrag på bakgrunn av dette. Rapporten omfatter grunnlagsdokumentasjon, presentasjoner og refleksjoner i etterkant av seminaret.

 

NFF rapport

Rapport Nr. 9/2020 tilgjengelig i denne linken

 

 

Naturfareforum  Teknologidagene 2019

Naturfareforum på Teknologidagene 2019, tema for vår fagsesjon var «Deling av data – forutsetninger, forventninger og muligheter»
Data er en ressurs som kan utnyttes bedre også ved håndtering av naturfare. All offentlig oppgaveløsning og tjenesteutvikling innebærer bruk av data. Måten vi utnytter informasjon på er i stor endring, og åpner for helt nye måter å løse oppgaver på. Økt deling av data er også en forutsetning for mer sammenhengende og skreddersydde tjenester til brukerne. Innbyggere, næringsliv og frivillige organisasjoner skal møte én digital offentlig sektor. Rapporten dokumenterer presentasjoner, og stikkord fra den avsluttende paneldebattenTeknologidagene

Rapporten 49/2019 tilgjengelig i denne linken

 

Fareindikatorer ved skogsveibygging

En arbeidsgruppe i Naurfareforum har lagd forslag til nye rutiner og
verktøy i saksbehandlingen av landbruksveier. Dette skal være til hjelp for grunneiere
som søker om å få bygge veiene, kommunene som saksbehandler og setter vilkår, samt de som planlegger veiene.

Fareindikatorer ved skogsveibygging
Rapporten Nr. 9/2019 Fareindikatorer ved skogsveibygging tilgjengelig i denne linken

 

Årsrapporten gir en oversikt over Naturfareforum som samarbeidsarena og oppsummerer aktivitetene i 2018.

Rapport 26

Årsrapporten 2018 er tilgjengelig i denne linken

 

 

Skog som vern mot skred – juridiskbetenkning.

En arbeidsgruppe i Naturfareforum har sett på hvilke muligheter og begrensninger som ligger i dagens regelverk knyttet til skog som vern mot skred og
andre naturfarer. Arbeidsgruppa har vurdert relevante bestemmelser i plan- og bygningsloven, skogbruksloven og naturskadeloven.
Gruppa har flere forslag til videre arbeid.

Rapport Skog som vern mot skred_juridisk betenkning

Rapport 100/2018 Skog som vern mot skred – juridiskbetenkning er tilgjengelig i denne linken

 

 

 

Årsrapporten gir en oversikt over Naturfareforum som samarbeidsarena og oppsummerer aktivitetene i 2017

Årsrapport 2017

Årsapport 2017 tilgjengelig i denne linken