Nyheter

Naturfareforum og NTNU/Green2050 inviterer til seminar med mål om å få oversikt over pågående FoU og behov fremover knyttet til naturfare.

Tid: 19. oktober 2022, kl 10-16
Sted: Scandic Lerkendal, Trondheim

Hva ønsker vi fra deg?
Kort sammenfatning av FoU din virksomhet er involvert i. Frist: 1.oktober 2022.

Mer informasjon i denne lenken 

Geofaredagen skal være et møtested for alle som arbeider med geofare, og blir arrangert som en nasjonal konferanse. Konferansen ønsker å nå dagens og fremtidens geofareforskere, undervisere og andre som jobber med geofarer. Konferansen er på norsk, men bidrag på engelsk blir også akseptert.

Målgruppen for Geofaredagen er først og fremst studenter som arbeider med mastergrad, doktorgrad, eller som nettopp har avsluttet studiet – neste generasjons geofareforskere. Målet er å utveksle erfaringer og å møte fagmiljøet som arbeider med geofarer. Konferansen også ment å være et kontaktledd mot viktige offentlige etater, konsulenter og andre aktører innenfor fagfeltet.

Geofaredagen 2022

Naturfareforum og Meteorologisk institutt ønsker å sette fokus på utfordringene samfunnet har med å varsle og håndtere vind nå og i fremtiden.

Vi inviterer derfor til et digitalt temamøte om vind tirsdag 15. februar kl 0900-1130.

Programmet er satt sammen for å få frem et bredt bildet av utfordringene:

 • Velkommen og kort presentasjon av Naturfareforum v/Roar Skålin, direktør Meteorologisk institutt
 • Utfordringer ved varsling av vind v/Meteorologisk institutt
 • Stormrisk prosjektet v/Asgeir Sorteberg UiB/Bjerknessenteret
 • Stormskader på skog v/DSB
 • Forsikringsskader av vind v/Synnøve Bjerved Folkvord, Finans Norge
 • Klima og vind v/Anita Verpe Dyrrdal, Norsk klimaservicesenter
 • Utfordringer og læringspunkter fra en kommunes ståsted v/Jarand Felland, ordfører i Tokke kommune
 • Vind og fremkommelighet v/Ole-Andre Helgaas, Statens vegvesen
 • Hva trenger vi mer kunnskap om? Q&A

Sett av tiden i kalenderen, og hjelp oss med å spre informasjon om temamøtet til andre som kan ha interesse og nytte av det.

Møtelenke:

https://met-no.zoom.us/j/67062847925

Snødrev

Vind og snøføyke over Valdresflye. Foto: Werner Harstad

Natural hazards in a changing world May 31st – June 2nd 2021 – Virtual Congress

Interpraevent 2021

Hei, du som arbeider med naturfare!

Interpraevent er ein internasjonal konferanse om handtering av naturfarar. Konferansen skulle vore arrangert i Bergen i 2020 , men denne måtte vi avlyse grunna covid-19.

I staden for vil vi arrangere Interpraevent som ein webkonferanse 31.05-02.06.2021, https://www.interpraevent2020.no/

NVE er hovudarrangør av Interpraevent 2021. På konferansen vil du som deltakar ha mange moglegheiter til å diskutere med føredragshaldarar, sponsorar og andre deltakarar gjennom konferansesystemet OnAir. Du kan diskutere i grupper, ein og ein, stille spørsmål m.m. I det heile legg vi opp til at du på best mogleg vis kan «treffe» gamle og nye kollega, og utvide din kunnskap om korleis Noreg og andre land handterer naturfarar.

Meir om konferansen

Interpraevent er eit møtepunkt for vitskapsfolk, forvaltninga og konsulentar som jobbar med temaet naturfare. Det unike med konferansen er at den legg opp til å gjere forskinga tilgjengeleg for forvaltinga. Konferansen vil innehalde foredrag av verdsleiande ekspertar i sine fag, og ta opp mange problemstillingar som er relevante for Noreg.

Påmelding

Meld deg på her: https://www.interpraevent2020.no/registration

Program

Sjå programmet her: https://www.interpraevent2020.no/program

Nokre av emna som inngår i programmet:

 • overordna risikostyring
 • datainnsamling og -modellering
 • fare- og risikovurdering
 • fysiske og organisatoriske sikringstiltak
 • arealplanlegging
 • konsekvensar av klimaendringar

Send gjerne denne eposten videre til andre du kjenner i fagmiljøet.

Interpraevent 2020 i Bergen 11. – 14. MAI
Utsatt ca 1 år til 31/5-3/6 2021.

Natural H

Interpraevent-konferansen er et møtepunkt for forskere og forvaltningen innenfor temaet naturfare. Konferansen er en gyllen anledning for å møte andre som arbeider med det samme, og høre foredrag fra ledende eksperter på sine områder.
Det vil også bli arrangert flere spennende ekskursjoner, der en kan få innblikk i utfordringer småsamfunn på Vestlandet står overfor, og hvordan de har gått fram for å løse problemene med naturfare.
Fokus er anvendt forsking til forvaltningen. Eksempel på tema er: risikostyring og politikk, datamodellering, fare- og risikovurdering, sikringstiltak, arealplanlegging med videre.

Les mer om bakgrunnen for konferansen på heimesidene til Interpraevent 2020.
Fram til 1. mars kan du få «Early bird»-priser.

Registrering finn du her.

Teknologidagene ble
arrangert for 16. gang
21.–25. oktober 2019 i Trondheim.

Under Teknologidagene var Norges fremste fagmiljø fra næringsliv, forskningsinstitutter, offentlig forvaltning og akademia for å diskutere nye forskningsresultater innen veg- og transportområdet samlet.

Naturfareforum på Teknologidagene 2019, tema for vår fagsesjon var «Deling av data – forutsetninger, forventninger og muligheter»
Data er en ressurs som kan utnyttes bedre også ved håndtering av naturfare. All offentlig oppgaveløsning og tjenesteutvikling innebærer bruk av data. Måten vi utnytter informasjon på er i stor endring, og åpner for helt nye måter å løse oppgaver på. Økt deling av data er også en forutsetning for mer sammenhengende og skreddersydde tjenester til brukerne. Innbyggere, næringsliv og frivillige organisasjoner skal møte én digital offentlig sektor.

Presentasjoner fra dagen, tilgjengelig under denne linken 

Den 29.august arrangerte Naturfareforum i samarbeid med Klima 2050 et seminar om norske naturskadeordninger.

Seminaret er en oppfølging Naturfareforums toppledermøte i 2018, og vil være en del av forberedelsene til Naturfareforums toppledermøte i oktober 2019 og det videre arbeidet i Naturfareforum og Klima 2050. Seminarets første del tok for seg de mest relevante ordningene knyttet til forebygging og erstatning mot naturskade (privat forsikring og statlige ordninger). Etter lunsj var det korte innledninger fra et panel og fokus på hvordan insentiver til forebygging av uønskede naturhendelser kan styrkes. Det deltok nesten 70 deltagere på seminaret fra ulike Departement og direktorater, privat næringsliv/forsikring og forskning.

Agenda

Presentasjoner fra dagen 

1.Åpning Per Brekke

2.Innledning Naturfareforum Kvernevik

3.Klima2050 Berit Time

4.Hovedinnledning Bull

5.Presentasjon fra Norsk Naturskadepol 29.08.2019

6.Statens Naturskadeordning Alexandra Sunde

7.NVE Hallvard Berg

8.Miljødirektoratet Alice Gaustad

9.SVV Lars Thommessen

10.RIF Aspestrand

11.Panel Hodnesdal

12.Panel Bull

Møte i Nasjonalt øvelses- og evalueringsforum desember 2018

Som ledd i delprosjekt «Læring etter hendelser» deltok sekretariatet i Naturfareforum på forrige samling i Nasjonalt øvelses- og evalueringsforum (NØEF). Formålet var å få større kjennskap til pågående arbeid i regi av NØEF. Mange av deltakeretatene i Naturfareforum er også representert i NØEF, og det er ønskelig med dialog mellom forumene.

NØEF understøtter og koordinerer arbeidet med øvelses- og evalueringsaktivitet innenfor samfunnssikkerhets- og beredskapsområdet i Norge. Hensikten med forumet er å være en arena for møter, erfaringsutveksling og metodeutvikling mellom beredskapsaktører som samvirker under øvelser og hendelser.

NØEF er nettverksbasert og ledes av DSB, som også har sekretariatsfunksjonen. Forumet har to hovedoppgaver:

 1. Fagforum, med fokus på metode- og fagutvikling, erfaringsutveksling og kontakt med akademia.
 2. DSB har, gjennom NØEF, ansvar for å være en pådriver for samhandling slik at oppfølging av tverrsektorielle læringspunkter etter øvelser og hendelser blir fulgt opp og implementert på en god måte. Sekretariatet har også ansvaret for å invitere med de aktørene som berøres av en øvelse, særlig med tanke på oppfølging av læringspunkter, på aktuelle samlinger.

Forumet har også utviklingsoppgaver, i form av utarbeidelse av veiledningsmateriell, kursmateriale og materiell for kompetanseutviklingstiltak innenfor øvelsesplanlegging og evaluering.

Teknologidagene 2018,
onsdag 31. oktober – sesjon Naturfareforum: Naturfare og ny teknologi

Våre 3 temaer under Teknologidagene 2018 som ble arrangert av Statens vegvesen var rettet mot utnytting av ny teknologi innenfor:

 • Kartlegging av fare og risiko
 • Planlegging, bygging, drift og vedlikehold av samfunnsstruktur
 • Håndtering av hendelser

Interne og eksterne bidrag hadde spennvidde fra: kunstig intelligens via håndtering av overvann, bruk av satelittjenester, kartlegging av flom og skredfare, om jordskjelv og sikring av store konstruksjoner, «crowdsourcing» av værdata, stormflo & havnivåstigning, bruk av radarmålinger ifm skred til håndtering av hele nedbørsfelt.

Detaljene finner du i: Program og presentasjoner

Teknologidagene 2018

Sekretariatet v/Hallvard Berg, bidro med en presentasjon av en av våre aktiviteter

Naturfareforum: Trenger vi bedre virkemidler for forebygging mot naturfare?

Det andre toppledermøtet i Naturfareforum ble gjennomført denne uka (10. oktober).
Det aller første møtet ble holdt i fjor og hadde til formål å skape en felles forståelse av betydningen av samarbeidet.  Denne gangen var temaet:

Hvordan kan vi få til mer forebygging knyttet til eksisterende bebyggelse og infrastruktur – både før hendelser og ved gjenoppbygging etter skade?

Etatene i Naturfareforum merker allerede utfordringene knyttet til økt skadeomfang i forbindelse med naturhendelser som følge av ekstremvær og klimaendringer. Den ferske rapporten fra IPCC understreker alvoret i klimautviklingen. Sikkerheten ved ny utbygging blir ivaretatt gjennom kravene i pbl/ TEK 17 og kunnskapsgrunnlaget blir jevnlig oppdatert Møtet fokuserte derfor på utfordringene som knytter seg til det som allerede er bygd.

Gjennom Naturfareforum samarbeider etatene om forebygging mot naturfare. Det er viktig å tenke helhetlig og se etter de beste løsningene på tvers av sektorer og nivåer. Vi ser allerede resultater av samarbeidet; f.eks knyttet til bedre datagrunnlag og betydningen av skog som vern mot naturfare.

Etatslederne ble på møtet enige om å jobbe sammen i Naturfareforum for å se nærmere på nye og mer effektive virkemidler for forebygging mot naturfare knyttet til eksisterende bebyggelse og infrastruktur. Det kan blant annet gjelde finansieringsmåter og insentiver for bedre forebygging, samt hvordan regelverket fungerer. Etatslederne ønsker også å styrke samarbeidet for deling og tilgjengeliggjøring av data , og med dette bedre kunnskapsgrunnlaget både om fareområder, sårbarheter og hvilke tiltak som gir best effekt.

Toppledermøte

Ny målar styrkjer flaumberedskapen

Når vatnet stig raskt i elva Merkesgrovi ved Evanger, skal linjevakta på Vossebanen få varsel på sms. Eit samarbeid mellom NVE og Bane NOR gjev ny kunnskap om flaumfare.

Store delar av Vossebanen går langs elvar og vatn i ein over 100 år gammal trasé, ofte med få meters klaring frå vatnet opp til sporet. Flaum har vore eit kjend problem i alle år, som i 2014 då banen var stengd i over seks døgn. https://www.nrk.no/hordaland/bergensbanen-stengt-frem-til-neste-uke-1.12015271

Bane NOR og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) står bak ein ny vassføringsmålar som er plassert i sideelva Merkesgrovi.

Vassføring på nett

Bane NOR har til saman 16 000 stikkrenner som skal leie vatnet under jernbanen på ein trygg måte. Små sideelver og bekkar kan skape problem dersom vassmengda aukar så raskt at stikkrennene ikkje klarar å ta unna, og fyllingane under sporet vert vaska ut.

Målaren som no er sett opp på Evanger, er den første i sitt slag her til lands. Den fungerer som ein radar og måler både kor djup elva er og hastigheita på vatnet.

– Målet vårt er å observere vassføring i sanntid og publisere data på nettet kvar time. Målingane vil vere representative for heile strekninga og kjem difor til nytte i ulike samanhengar.

Kan få sms-varsel

Direktoratet vil nytte målaren i samband med flaumvarsling, medan Bane NOR vil få eit ekstra hjelpemiddel i beredskapsarbeidet.

Bane NOR har finansiert målaren og står som eigar. Lokale leverandørar er Mølster installasjon, Spilde entreprenør og Voss Energi.

Evaluering av naturfarehendelser- seminar hos DSB i Tønsberg den 19. september 2017

Naturfareforum arrangerte 19. september et fagseminar for å se nærmere på hvordan vi kan lære best mulig gjennom evalueringsarbeid etter naturhendelser. Hovedspørsmålet for samlingen  var «Hvem evaluerer hva, når og hvordan».

I seminaret deltok representanter fra KS, DSB, NVE, SVV, Fylkesmannen, Landbruksdirektoratet, Meteorologisk institutt og Statens Havarikommisjon for transport.

Naturfareforum vil ut fra innspillene gitt i evalueringsseminar definere videre aktivitet for Naturfareforum på områder læring og evaluering etter hendelser.

 

Toppledere fra åtte etater møttes hos NVE 29. august 2017.

De åtte offentlige virksomhetene er med i Naturfareforum, som er etablert for å styrke samarbeidet mellom nasjonale, regionale og lokale aktører for å redusere samfunnets sårbarhet for uønskede naturhendelser.

Målet med toppledersamlingen var å skape en felles forståelse for betydningen av samarbeidet i Naturfareforum, og gi rom for drøfting av strategiske spørsmål knyttet til håndtering av naturfare. Møtet bidro også til å forankre arbeidet i Naturfareforum i toppledelsene, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.

Nettverk
Med på møtet var også styringsgruppa og sekretariatet for Naturfareforum. Forumet er organisert som et nettverk med en styringsgruppe med representanter fra

  • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
  • Statens Vegvesen
  • Bane NOR
  • Kommunesektorens organisasjon (KS)
  • Meteorologisk institutt
  • Miljødirektoratet
  • Landbruksdirektoratet
  • Fylkesberedskapssjefenes arbeidsutvalg

Identifiserer forbedringspotensial
Naturfareforum skal identifisere mangler eller forbedringspotensial i samfunnets forebygging og håndtering av naturfarer og foreslå tiltak for å møte dette. Naturfareforum tar initiativ til og gjennomfører prosjekter på områder hvor det er særlig sektorovergripende utfordringer. Naturfareforum er nasjonal plattform for det globale rammeverket for katastrofeforebygging (Sendai rammeverket), som Norge har forpliktet seg til å følge opp.

Toppledermøte