Nyheter

Ny målar styrkjer flaumberedskapen

Når vatnet stig raskt i elva Merkesgrovi ved Evanger, skal linjevakta på Vossebanen få varsel på sms. Eit samarbeid mellom NVE og Bane NOR gjev ny kunnskap om flaumfare.

Store delar av Vossebanen går langs elvar og vatn i ein over 100 år gammal trasé, ofte med få meters klaring frå vatnet opp til sporet. Flaum har vore eit kjend problem i alle år, som i 2014 då banen var stengd i over seks døgn. https://www.nrk.no/hordaland/bergensbanen-stengt-frem-til-neste-uke-1.12015271

Bane NOR og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) står bak ein ny vassføringsmålar som er plassert i sideelva Merkesgrovi.

Vassføring på nett

Bane NOR har til saman 16 000 stikkrenner som skal leie vatnet under jernbanen på ein trygg måte. Små sideelver og bekkar kan skape problem dersom vassmengda aukar så raskt at stikkrennene ikkje klarar å ta unna, og fyllingane under sporet vert vaska ut.

Målaren som no er sett opp på Evanger, er den første i sitt slag her til lands. Den fungerer som ein radar og måler både kor djup elva er og hastigheita på vatnet.

– Målet vårt er å observere vassføring i sanntid og publisere data på nettet kvar time. Målingane vil vere representative for heile strekninga og kjem difor til nytte i ulike samanhengar.

Kan få sms-varsel

Direktoratet vil nytte målaren i samband med flaumvarsling, medan Bane NOR vil få eit ekstra hjelpemiddel i beredskapsarbeidet.

Bane NOR har finansiert målaren og står som eigar. Lokale leverandørar er Mølster installasjon, Spilde entreprenør og Voss Energi.

 

 

Evaluering av naturfarehendelser- seminar hos DSB i Tønsberg den 19. september 2017

Naturfareforum arrangerte 19. september et fagseminar for å se nærmere på hvordan vi kan lære best mulig gjennom evalueringsarbeid etter naturhendelser. Hovedspørsmålet for samlingen  var «Hvem evaluerer hva, når og hvordan».

I seminaret deltok representanter fra KS, DSB, NVE, SVV, Fylkesmannen, Landbruksdirektoratet, Meteorologisk institutt og Statens Havarikommisjon for transport.

Naturfareforum vil ut fra innspillene gitt i evalueringsseminar definere videre aktivitet for Naturfareforum på områder læring og evaluering etter hendelser.

 

 

Toppledere fra åtte etater møttes hos NVE 29. august 2017.

De åtte offentlige virksomhetene er med i Naturfareforum, som er etablert for å styrke samarbeidet mellom nasjonale, regionale og lokale aktører for å redusere samfunnets sårbarhet for uønskede naturhendelser.

Målet med toppledersamlingen var å skape en felles forståelse for betydningen av samarbeidet i Naturfareforum, og gi rom for drøfting av strategiske spørsmål knyttet til håndtering av naturfare. Møtet bidro også til å forankre arbeidet i Naturfareforum i toppledelsene, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.

Nettverk
Med på møtet var også styringsgruppa og sekretariatet for Naturfareforum. Forumet er organisert som et nettverk med en styringsgruppe med representanter fra

  • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
  • Statens Vegvesen
  • Bane NOR
  • Kommunesektorens organisasjon (KS)
  • Meteorologisk institutt
  • Miljødirektoratet
  • Landbruksdirektoratet
  • Fylkesberedskapssjefenes arbeidsutvalg

 

Identifiserer forbedringspotensial
Naturfareforum skal identifisere mangler eller forbedringspotensial i samfunnets forebygging og håndtering av naturfarer og foreslå tiltak for å møte dette. Naturfareforum tar initiativ til og gjennomfører prosjekter på områder hvor det er særlig sektorovergripende utfordringer. Naturfareforum er nasjonal plattform for det globale rammeverket for katastrofeforebygging (Sendai rammeverket), som Norge har forpliktet seg til å følge opp.

 

Toppledermøte