Nyheter

Evaluering av naturfarehendelser- seminar hos DSB i Tønsberg den 19. september 2017

Naturfareforum arrangerte 19. september et fagseminar for å se nærmere på hvordan vi kan lære best mulig gjennom evalueringsarbeid etter naturhendelser. Hovedspørsmålet for samlingen  var «Hvem evaluerer hva, når og hvordan».

I seminaret deltok representanter fra KS, DSB, NVE, SVV, Fylkesmannen, Landbruksdirektoratet, Meteorologisk institutt og Statens Havarikommisjon for transport.

Naturfareforum vil ut fra innspillene gitt i evalueringsseminar definere videre aktivitet for Naturfareforum på områder læring og evaluering etter hendelser.

 

 

Toppledere fra åtte etater møttes hos NVE 29. august 2017.

De åtte offentlige virksomhetene er med i Naturfareforum, som er etablert for å styrke samarbeidet mellom nasjonale, regionale og lokale aktører for å redusere samfunnets sårbarhet for uønskede naturhendelser.

Målet med toppledersamlingen var å skape en felles forståelse for betydningen av samarbeidet i Naturfareforum, og gi rom for drøfting av strategiske spørsmål knyttet til håndtering av naturfare. Møtet bidro også til å forankre arbeidet i Naturfareforum i toppledelsene, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.

Nettverk
Med på møtet var også styringsgruppa og sekretariatet for Naturfareforum. Forumet er organisert som et nettverk med en styringsgruppe med representanter fra

  • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
  • Statens Vegvesen
  • Bane NOR
  • Kommunesektorens organisasjon (KS)
  • Meteorologisk institutt
  • Miljødirektoratet
  • Landbruksdirektoratet
  • Fylkesberedskapssjefenes arbeidsutvalg

 

Identifiserer forbedringspotensial
Naturfareforum skal identifisere mangler eller forbedringspotensial i samfunnets forebygging og håndtering av naturfarer og foreslå tiltak for å møte dette. Naturfareforum tar initiativ til og gjennomfører prosjekter på områder hvor det er særlig sektorovergripende utfordringer. Naturfareforum er nasjonal plattform for det globale rammeverket for katastrofeforebygging (Sendai rammeverket), som Norge har forpliktet seg til å følge opp.

 

Toppledermøte