Kvikkleiresamarbeid

Styringsgruppa for Naturfareforum har i møte 14. februar 2017 besluttet å etablere en samarbeidsgruppe knyttet til faglige utfordringer i kvikkleireområder.

Formålet med gruppa er å bidra til faglig utvikling og gode råd vedrørende forvaltningspraksis knyttet til faglige spørsmål i områder med kvikkleire – uavhengig av hvor områdene ligger eller hvem som er berørt/er tiltakshaver.

Gruppa skal gjennom jevnlige møter utveksle informasjon og erfaringer med sikte på utvikling av fagfeltet på tvers av etater/virksomheter. Gruppa skal foreslå utviklingstiltak og gi konkrete råd og anbefalinger innenfor relevante saksområder som arealplanlegging, sikring, kartlegging av fare for kvikkleireskred og oppfølging av hendelser. Aktuelle rådgivende aktiviteter kan være (lista er ikke uttømmende):

  • faglig utvikling med sikte på bedre og mer effektive metoder
  • harmonisering av regelverk og rutiner med sikte på enhetlig sikkerhetsnivå
  • forbedringer i veiledningsmateriell
  • felles tiltak for kompetanseoppbygging

Gruppa skal gjennom dialog og anbefalinger legge til rette for beslutninger i de ulike virksomhetene som er godt samordnet. Som ellers i Naturfareforum, følger implementering av resultater fra samarbeidsprosjektene ordinære beslutnings-rutiner.Gruppa rapporterer til styringsgruppa i Naturfareforum, og kan eventuelt foreslå endringer i mandat og sammensetning av gruppa.

Gruppa settes sammen av fagpersonell fra et utvalg av relevante virksomheter.

Forslag om utviklingsprosjekter fremmes for styringsgruppa via sekretariatet. Gruppa kan selv stå for gjennomføring av tiltakene eller foreslå særskilte arbeidsgrupper/ prosjekter. Dette avklares i det enkelte tilfellet.