Kvikkleiresamarbeid

Naturfareforum har en samarbeidsgruppe knyttet til faglige utfordringer i kvikkleireområder. Formålet er å bidra til faglig utvikling og gode råd vedrørende forvaltningspraksis knyttet til faglige spørsmål i områder med kvikkleire – uavhengig av hvor områdene ligger eller hvem som er berørt/er tiltakshaver.

Gruppa skal foreslå utviklingstiltak og gi konkrete råd og anbefalinger innenfor relevante saksområder som arealplanlegging, sikring, kartlegging av fare for kvikkleireskred og oppfølging av hendelser. Aktuelle rådgivende aktiviteter kan være (lista er ikke uttømmende):

  • faglig utvikling med sikte på bedre og mer effektive metoder
  • harmonisering av regelverk og rutiner med sikte på enhetlig sikkerhetsnivå
  • forbedringer i veiledningsmateriell
  • felles tiltak for kompetanseoppbygging

Gruppa er sammensatt av fagpersonell fra et utvalg av relevante virksomheter – og fagfolk fra NVE, Bane Nor, SVV, DiBk, NGU og NTNU møtes jevnlige. Aktiviteten ledes i dag av NVE v/sjefingeniør Stein-Are Strand.

Vi bidrar gjennom dialog og anbefalinger for å legge til rette for beslutninger i de ulike virksomhetene. Implementering av resultater fra samarbeidsprosjektene følger ordinære beslutningsrutiner.

 

SAMSUNG CSC

E18 Skjeggestad bruer 5. februar 2015 (Foto: SVV Bjørn K. Dolva)

 

Kontaktperson:

Bjørn Kristoffer Dolva, fra Geoteknikk- og skredseksjonen i Vegdirektoratet (Statens vegvesen).

Epost: bjorn-kristoffer.dolva@vegvesen.no