Læring knyttet til hendelser

Naturfareforum har etablert et eget delprosjekt for læring etter hendelser. Hovedmålene med delprosjektet er knyttet til:

  • Kunnskaps- og erfaringsdeling på området evaluering og læring etter naturhendelser
  • Bedre oversikt over hvem som evaluerer hva, når og hvordan etter naturhendelser
  • Bedre oppfølging av læringspunkter etter evalueringsarbeid, med særlig fokus på tverrsektoriell læring

 

 Læring etter naturhendelser er viktig for å bedre samfunnets evne til å forebygge og håndtere lignende hendelser i framtida. Evaluering av hendelser har som formål å framskaffe kunnskap som kan danne grunnlag for risikoreduserende tiltak. For eksempel kan evalueringer gi kunnskap om hvordan vi kan unngå at lignende hendelser skjer igjen, eller hvordan vi kan sørge for at omfang og konsekvenser av slike hendelser reduseres.

Når det skjer en naturhendelse er det ofte svært mange aktører som har roller og ansvar relatert til hendelsen. Erfaring viser at det er stor variasjon i hvorvidt og hvordan det gjennomføres evalueringer etter naturhendelser. Et sentralt spørsmål er i hvilken grad læringspunkter følges opp i etterkant og særlig læringspunkt som krever samarbeid mellom flere aktører.

Som en første start i dette delprosjektet ble det gjennomført et seminar hvor hovedformålet var å kartlegge hvordan ulike aktører jobber med temaet læring etter naturhendelser. I seminaret deltok en rekke aktører med ansvar innfor naturfarefeltet. Les mer om seminaret her (https://naturfareforum.com/nyheter/)

Kontaktpersoner for delprosjektet
Bjørn Kristoffer Dolva (Statens vegvesen), Epost: bjorn-kristoffer.dolva@vegvesen.no

Ragnhild Lunde Kringen (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap), Epost: ragnhild.kringen@dsb.no