Datasamarbeid

Innsamling og tilgjengeliggjøring av naturfaredata er vesentlig for et samlet kunnskapsgrunnlag til bruk i samfunnet, både i det offentlige og hos andre aktører. Situasjonen i mange år har vært at både det offentlige og private sitter på mye kunnskap om naturfare som ikke har vært sammenstilt eller tilgjengelig for flerbruk. Manglende tilgang til data har i ytterste konsekvens medført feil beslutningsgrunnlag og dobbeltarbeid. Utfordringer knyttet til manglende og lite tilgjengelig data om naturfarer er beskrevet en rekke steder; både i NOU 2010:10 Tilpassing til eit klima i endring, Meld. St. 15 (2011–2012) Hvordan leve med farene – om flom og skred, NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder som problem og ressurs og i Meld St 10 (2016-2017 Risiko i et trygt samfunn. Digitalisering og satsning på IKT-utvikling gir nå helt nye muligheter for tilrettelegging av gode plattformer og systemer både for innsamling, sammenstilling og publisering av naturfaredata. Samtidig har flere aktører blitt bevisst på nytteverdien for samfunnet av deling av data, og dette har åpnet for tverrsektorielt datasamarbeid.

Prosjektets mål.
Samfunnsmål:
Samordne og forbedre det tverrsektorielle arbeidet med innsamling, sammenstilling, tilgjengeliggjøring og bruk av naturfaredata i Norge.
Redusere samfunnets tap av verdier som følge av uønskede naturhendelser.

Brukermål:
Ha oversikt over status på arbeid med kartlegging og tilgjengeliggjøring av naturfaredata.
Bidra til økt bruk av naturfaredata gjennom samarbeid om metodeutvikling og felles begrepsforståelse.
Bidra til samordning på tvers av arbeid knyttet til kartlegging og tilgjengeliggjøring av naturfaredata.
Styrket samarbeid mellom myndigheter om formidling av informasjon om risiko og sårbarhet knyttet til naturfare.
Styrket kunnskapsgrunnlag for samfunnsøkonomiske analyser av forebyggingstiltak.
Grunnlag for rapportering på indikatorene i Sendai rammeverket.
Bidra til samordnet implementering av resultater fra NIFS.
Foreslå tema for fagsamlinger i regi av Naturfareforum

  

Pågående prosjekt der Naturfareforum er involvert:
-Målepunkter for flomvannstand – pilot (hovedansvarlig: NVE)
Pilotprosjektet går ut på å teste utplassering av flere punkter for registrering av flomvannstander utenom det faste stasjonsnettet. Drammensvassdraget brukes som pilot. Hensikten med slike punkter er å samle mer informasjon om flomvannstander og skadenivåer som tas i bruk i forvaltningen til kartlegging, arealplanlegging, sikring, varsling og beredskap for å på sikt å unngå eller minske skader ved flom.
Kunnskapsbanken (hovedansvarlig: DSB)
Prosjektet består i å utvikle en teknisk løsning for sammenstilling, tilgjengeliggjøring og publisering av data, samt støtte analyseprosesser på samfunnssikkerhetsområdet. Prosjektet vil ha særlig fokus på data om naturhendelser. Dette skal bidra til å styrke kunnskapen om naturhendelser og konsekvenser av disse, og videre til styrket forebyggende samfunnssikkerhetsarbeid lokalt, regionalt og nasjonalt.