Datasamordning

Det eksisterer pågående prosjekter som tangerer arbeidet Naturfareforum har skissert om datasamordning. Miljødirektoratet har i statsbudsjettet for 2017 ikke fått midler til «innsamling av kunnskap frå forsikringsbransjen til bruk i den kommunale planlegginga til førebygging av naturskadar». I følge Finans Norge holder NGI under Klima2050 på å bygge opp en skadedatabase. Ifølge NGI så er dette basert på skadedata fra forsikringsbransjen. Klima 2050 har gjort en kartlegging av noen nasjonale og internasjonale skadedatabaser og vurderer et prosjekt for registering av skader knyttet til overvann.

Videre arbeid – prosjektbeskrivelse for skade/hendelsesdatabase

En gjennomgang av nasjonale uønskede hendelser siste ti år viser en klar overvekt av naturhendelser, som flommer, skred og skogbranner. En tilsvarende gjennomgang av hendelser rapporter inn fra fylkesmennene gjennom CIM viser samme tendens. Det ville gitt stor verdi om informasjon om hendelser var samlet på et sted og i likt format.

DSBs prosjekt «Kunnskapsbanken» (se vedlegg) inneholder en løsning som muliggjør tilgjengeliggjøring av hendelsesdata. Inspirasjon til en måte å tilgjengeliggjøre hendelsesdata kan hentes fra MSB i Sverige, hvor de har naturulykkedatabase: www.msb.se. Her kan en få opp alle hendelser og filtrere på geografisk plassering, hendelseskategori og tidsperiode. Når brukeren velger en enkelthendelse vises informasjon om denne og link til eventuelle evalueringsrapporter, mediesaker osv.

Problemstillinger til drøfting i styringsgruppen.

  • Hvor sanntidsrelatert skal en slik hendelsesdatabase være?
  • Hva er terskelen (omfang o.l) for registrering i databasen?
  • Utfordringer knyttet til deling av data, eierskap og dataflyt (ref NIFS sluttrapport).

Videre arbeid.

  • Avklare mulige synergier med andre pågående initiativ.
  • Vurdere egnetheten av «Kunnskapsbanken» for det videre arbeidet.
  • Høste «lavthengende frukter» (se prosjektskisse om reg av vannstand)
  • Drøfte problemstillinger med prosjektgruppen.
  • Ferdigstille prosjektskisse, inkludert finansiering og bærekraft.

[1] Caserapport om nasjonal sikkerhet og ekstraordinære hendelser for oversikten og informasjon om sammenstillingen.

[2] Naturulykkesdatabase MSB: https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Naturolyckor/