Helhetlig risikostyring i små nedbørfelt.

I dette delprosjektet ser vi på hvordan vi kan forebygge at inngrep oppe i et nedbørfelt skaper økte problemer med flom, overvann og skred lengre ned i feltet. Vi tar for oss de helt små nedbørfeltene (mindre enn 5-10 km2), der sammenhengen mellom hva man gjør oppstrøms og det som skjer nedstrøms er tydeligst. Det er også i små nedbørfelt utfordringene med mer intense nedbørhendelser som følge av klimaendringer kan bli størst. Blant utfordringene er at konsekvensene av inngrep går på tvers av sektorinndelingen i forvaltningen.

Arbeidet er langsiktig og følges opp av en prosjektgruppe sammensatt av representanter fra NVE, DSB, SVV, Bane NOR, MET, Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet, KS og Bondelaget. Prosjektgruppa tar initiativ til aktiviteter og prosjekter som skal bidra til å løse deler av den overordnete problemstillingen.

Kontaktperson: Hallvard Berg, NVE hbe@nve.no

Med helhetlig risikostyring sikter vi til at alle sider ved risikohåndtering inkluderes, fra frambringing av kunnskapsgrunnlag via planlegging, bygging og vedlikehold av tiltak, håndtering av hendelser til gjenoppbygging etter skader. (Resultatmål)

 

 

Naturfare

 

 

Til nå er følgende aktiviteter igangsatt:

  • Flomberegning i små nedbørfelt
    • Seminar 28. februar 2017: Dimensjonerende verdier for nedbør og avrenning i små og urbane nedbørfelt  (Oppsummering)
  • Forbedret datagrunnlag for dimensjonering – tverretatlig samarbeid om målestasjoner i små felt (prosjektplan)
  • Arealplanlegging:
  • ROS-analyse for reguleringsplan – integrering av nedstrøms hensyn
  • Saksbehandling etter sektorlover:
  • Fareindikatorer ved skogsvegbygging.

Oppgradering av eksisterende infrastruktur:

  • Hvordan ivareta oppstrøms/ nedstrøms interesser?