Helhetlig forvaltning av nedbørfelt

Hvordan kan negative konsekvenser nedstrøms knyttet til overvann, flom og skred – som følge av inngrep i små nedbørfelt  – minimaliseres?

Prosjektet bygger videre på arbeider som er gjort i pilotområdene i NIFS. Erfaringene fra disse er derfor et viktig underlag.

Pilotfeltene i NIFS har vist at relativt små inngrep kan få store konsekvenser nedstrøms. Eksempel på dette er kulverter som ikke fungerer i flomsituasjoner, slik at vannet leder til steder som ikke er beregnet på å føre store vannmengder eller øker vannmengdene vesentlig i forhold til den naturlige avrenningen på stedet. Det kan føre til erosjonsskader, utløsning av jordskred og skader på bebyggelse og infrastruktur. Tiltakene er ikke nødvendigvis søknadspliktige etter plan- og bygningsloven. Det er også en utfordring å sikre at tiltakene fungerer i perioder med kraftig nedbør, samt å få til en koordinering mellom aktørene både på offentlig og privat side.

Det er valgt å se på de små nedbørfeltene, da nedstrøms effekter er tydeligst i disse. Det begrensete geografiske området gjør at det blir lettere å skaffe seg oversikt over problempunkter og samhandlingen mellom aktørene kan knyttes til et begrenset areal og antall anlegg. Det er like fullt utfordringer knyttet til at både nasjonale og lokale aktører kan bli berørt.

Ett særtrekk ved de små nedbørfeltene er utfordringene knyttet til beregning av avrenning. Tidsaspektet knyttet til nedbørepisoder og begrensete muligheter for varsling gjør også at forebyggende tiltak under selve hendelsen er krevende å få til.