Helhetlig risikostyring i små nedbørfelt.

I dette delprosjektet ser vi på hvordan vi kan forebygge at inngrep oppe i et nedbørfelt skaper økte problemer med flom, overvann og skred lengre ned i feltet. Vi tar for oss de helt små nedbørfeltene (mindre enn 5-10 km2), der sammenhengen mellom hva man gjør oppstrøms og det som skjer nedstrøms er tydeligst.

Det er også i små nedbørfelt utfordringene
med mer intense nedbørhendelser som følge av klimaendringer kan bli størst. Blant utfordringene er at konsekvensene av inngrep går på tvers av sektorinndelingen i forvaltningen.

Til nå er følgende aktiviteter igangsatt:

  1. Flomberegning i små nedbørfelt: Seminar 28. februar 2017. Dimensjonerende verdier for nedbør og avrenning i små og urbane nedbørfelt.
    (lenke til oppsummering)
  2. Forbedret datagrunnlag for dimensjonering – tverretatlig samarbeid om målestasjoner i små felt.
  3. Fareindikatorer ved skogsvegbygging – Utvikling av prosedyrer og verktøy for saksbehandling og vegplanlegging.
  4. ROS-analyse og ivaretakelse av nedstrøms hensyn i arealplanlegging
  5. Pliktige hensyn til opp- og nedstrøms interesser ved oppgradering av eksisterende infrastruktur og ved nybygging
  6. Skog som vern mot skred – juridisk betenkning. Rapport (lenke) fra arbeidsgruppe.
  7. Betydningen av vegetasjon for stabilitet av skråninger

 

Naturfare

Arbeidet er langsiktig og følges opp av en prosjektgruppe sammensatt av representanter fra NVE, DSB, SVV, Bane NOR, MET, Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet, KS og Bondelaget. Prosjektgruppa tar initiativ til aktiviteter og prosjekter som skal bidra til å løse deler av den overordnete problemstillingen. (Resultatmål)